phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Bezpečnosť a podmienky na bývanie

CORONAVIRUS UPDATE

Váš prenajímateľ musí zaistiť, aby ste sa do vášho ubytovania mohli nasťahovať. Váš prenajímateľ musí mať platný dokument o bezpečnosti plynu od inžiniera, registrovaného s Gas Safe, pre každý plynový spotrebič vo vašom dome. Nábytok poskytnutý prenajímateľom by mal byť ohňovzdorný.

Ak sa o ubytovanie delíte s osobami, ktoré nie sú členmi vašej rodiny pravdepodobne žijete v dome s viacnásobným obývaním (HMO). Členovia rodiny sú blízky príbuzný vrátane matky, otca alebo súrodencov a rozšírená rodina vrátane starých rodičov, tety, uja, netere a synovca.

V HMO, váš prenajímateľ má povinnosť poskytnúť hasiace prístroje, hasiace prikrývky a v prípade požiaru primeranú únikovú cestu.

Register Gas Safe

Register Gas Safe v Severnom Írsku nahradil 1. Apríla 2010 CORGI plynový register.

Register Gas Safe kontroluje registráciu plynových inžinierov, ktorý sú v Severnom Írsku kvalifikovaný pracovať s plynom. Iba plynový inžinieri registrovaný s Gas Safe môžu poskytovať servis alebo pracovať bezpečne a legálne na plynových prístrojoch a spotrebičoch.

Každý dom, obytná spálňa alebo byt musí mať platný dokument o bezpečnosti plynu. Dokument o bezpečnosti plynu je platný po 12 mesiacov a je vydávaný inžinierom registrovaným s Gas Safe, ktorý vykonal kontrolu a preveril dodržiavanie bezpečnosti plynu. Pred vydaním dokumentu o bezpečnosti plynu inžinier preverí:

  • prívod plynu
  • plynové spotrebiče
  • dymový ťah
  • ventiláciu.

Dokument o bezpečnosti plynu musí obsahovať inšpekciu každého plynového spotrebiča vo vašom dome. Pre každú bezpečnostnú kontrolu, plynový inžinier zaznamená či je spotrebič bezpečný alebo poruchový.

Ak si plynový inžinier všimne akýchkoľvek problémov, prenajímateľ musí tieto problémy odstrániť s pomocou plynového inžiniera registrovaného s Gas Safe. Prenajímateľ musí dokument o bezpečnosti plynu uschovať po dva roky a musí mať dôkaz o opravách týkajúcich sa plynu. Keď sa nasťahujete požiadajte o kópiu dokumentu bezpečnosti plynu. Uistite sa že dokument o bezpečnosti plynu je platný, a že obsahuje kontrolu pre každý plynový spotrebič vo vašom dome.

Trestným činom je, ak vám váš prenajímateľ neposkytne kópiu platného dokumentu o bezpečnosti plynu. Orgán na ochranu zdravia a bezpečnosti môže vášho prenajímateľa stíhať. Váš prenajímateľ môže dostať pokutu alebo môže byť uväznený.

Certifikát výkonu energie

Certifikát výkonu energie (EPC) poskytuje nájomníkovi informácie o účinnosti energie v budove.

Ak váš podnájom, v súkromne prenajatom dome, alebo byte začal po 30. Decembri 2008, váš prenajímateľ vám musí mať certifikát výkonu energie týkajúci sa vášho domu.

Tento certifikát dosvedčuje účinnosť energie vo vašej budove a ukladá A-G hodnotenie. A hodnotenie ukazuje vysokú účinnosť energie a G hodnotenie ukazuje nízku účinnosť energie. S G hodnotením účinnosti energie môžete očakávať vysoké náklady na palivo v budove.

Prenajímateľ musí zariadiť aby akreditovaný odhadca energie odhadol účinnosť energie a vydal certifikát. Odhadca energie tiež vystaví správu o tom ako zlepšiť účinnosť energie a ako je možné dosiahnuť vyššiu účinnosť energie.

Ak vám váš prenajímateľ neposkytne EPC, kontaktujte stavebný dozor Mestského úradu v Belfaste. Ústredný tým Mestského úradu v Belfaste je zodpovedný za prešetrenie pôvodnej sťažnosti  týkajúcej sa certifikátu výkonu energie.

Certifikát výkonu energie je platný desať rokov. Zistite viac o certifikáte výkonu energie.

Právo na pokojné obývanie domova

Nájomníci majú právo pokojne žiť vo svojom domove a zabrániť vstupu iných osôb bez povolenia. Toto znamená, že:

  • nájomcovia nie sú oprávnení vstúpiť do vášho domova kedykoľvek bez toho, aby vám nedali avízo
  • ALE sú oprávnení mať prístup do bytu, ak majú na toto ten správny dôvod (t.j. ak potrebujú vykonať opravy alebo ho ukázať novým nájomníkom)

Nájomca vám musí dať rozumné avízo pred vstupom do bytu. V nájomnej zmluve môže byť uvedená dĺžka tohto avíza vopred, ktorú vám nájomca musí poskytnúť - obyčajne je to aspoň 24 hodín. Ak tak nájomca neurobí, môže sa to považovať, že vás obťažuje.