phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ДЕПОЗИТИ ПЛАТЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 АПРИЛ 2013 г.

Ако платите гаранционен депозит за частно наемане на или след 1 април 2013 г., посредникът или наемодателят носят законната отговорност да гарантират депозита в одобрена схема. Не е необходимо взетите депозити преди тази дата да бъдат гарантирани по някоя от посочените схеми.

Изисквания

Наемодателят Ви трябва да гарантира депозита Ви чрез една от трите компании в Северна Ирландия, които са упълномощени да предоставят схема за депозити при наемане.  Тези компании са:

Вашият наемодател или агент, трябва да защити депозита в рамките на 14 дни от получаване от вас.  Има и списък с информация, която наемодателят е длъжен да предостави на администратора на схемата.

В рамките на 28 дни от получаването на депозита си, наемодателя трябва да ви даде следната информация:

 • сумата на депозита и пълния адрес на въпросното жилище.
 • пълното име и дата на раждане на вашия наемодател.
 • данни за контакт, включително адрес, телефонен номер, мобилен номер и валиден имейл адрес.
 • адрес за кореспонденция на собственика, който трябва да бъде в Северна Ирландия, ако се различава от адреса на наемодателя.
 • името,адреса и координатите на всеки агент, действащ от името на наемодателя.
 • потвърждение на вашите данни за контакт, включително данни за контакт на всяко съответно лице, което сте упълномощили да ви представя
 • данни за името на схемата, в която наемодателят е направил депозит, включително информация за това как да се разреши спора.
 • подробности как депозитът ще бъде възстановен и обстоятелствата, при които наемодателят може да запазят част или целия депозит.
 • какво ще се случи, ако не можете да бъдете открит в края на наемателния срок.
 • копие от информационната брошура, суставена от администратора на схемата за защита на депозита.

Вашият наемодател трябва да удостовери, че информацията която ви е дал е правилна и да ви даде възможност да подпишете документа, ако сте доволни от предоставената информация.

Ако наемодателят не е защитил депозита

Свуржете се с вашия местен съвет, ако не сте получили информацията по-горе в рамките на 28 дни от предаването на депозита. 

Счита се за престъпление да не се предоставя тази информация или да предоставят някои, но не всички елементи на изискваната информация. 

Наемодателят ви може да изтърпи глоба в размер на 3 пъти от сумата на депозита или да бъде призован в съда.

Кога може да се използва депозита?

Наемодателите взимат депозита, като вид на застраховка срещу всякаква финансова загуба, с която те могат да се сблъскат в резултат на вашите действия или небрежност.  Парите от депозита може да се използват за покриване на неплатен наем или всички щети нанесени на имущество или мебели.

Когато извършва приспадане от депозита наемодателя трябва да бъде коректен и не може да прави удръжки за щети, които може да се дължат на  нормално износване на имуществото.

Наемодателя никога не трябва да бъде по-добре вследствие използването на депозита. Така например, наемодателят не може да използва вашия депозит да купи чисто нов диван, ако дивана, който сте повредили е пет годишен. В този случай наемодателят може да ви таксува за половината от цената на нов диван.

Наемодателя не трябва да взема пари от вашия депозит за покриване на всякакви ремонтни дейности и разходите по поддръжка.  Проверете вашето наемно споразумение за да видите какво се казва по отношение  на задължения при ремонт . 

Не можете да използвате вашия депозит за покриване на наема си за миналия месец.

Вашите отговорности

Във ваш интерес е да се грижите за жилището, което сте наели правилно.  Има няколко стъпки, които можете да предприемете за намаляване на риска от загуба на вашия депозит в края на наемния период. 

Уверете се, че наемодателят прави подробен списък в началото на договора за наем.  Подробно проверете и отбележете всяка повреда или неизправност, независимо колко малка да изглежда.  Списъка е важно да е договорен от вас и наемодателят, така че се уверете, че се отбелязват всякакви коментари, които сте направили. 

Докладвайте всички ремонти незабавно и, ако е възможно, в писмен вид.  Това ще помогне вашия наемодател да отстрани всяка неизправност в имота и ще означава, че вашия наемодател е наясно с всички спорни въпроси. Плащайте наема редовно.  Ако се наложи да закъснеете с плащането трябва да предупредите наемодателя. 

Съхранявайте квитанции за всички плащания, които правите, включително всяко допълнително плащане, ако част от наема се плаща чрез жилищна помощ(housing benefit).

Винаги давайте предизвестие в писмен вид, ако искате да прекратите вашите наем.  Вашият наемодател може да приеме вербално предупреждение, но законно, вашето задължение да плащате наема  не свършва, докато не изтече договора. 

Трябва да дадете най-малко 28 дни предизвестие, за да прекратите вашето наемателство.

Отидете на инспекционната проверка.  Вашият наемодател ще проверява имуществото си срещу списъка, в края на наемането.  Отчисленията, направени от вашия депозит, често ще се основават на информацията, взета в това инспекционно интервю, така че е във ваш интерес да присъствате на проверката. Обсъдете какво ще се случи с депозита по време на проверката.  Водете си бележки за това, което казва наемодателя . Проверете дали вашия наемодател има адрес за препращане за вас.  Ако администратора на депозитната схема не може да ви намери в края на наемния период, вие няма да получите парите си обратно.

Получаване на депозита си обратно (застрахователна схема)

Какво се случва с депозита ви в края на наемния период зависи от типа на схемата, вашия наемодател е използвал за защита на депозита. Информацията, получена в началото на наемането трябва да обясни процеса за връщането на депозита. 

По новите схеми понякога, се чака малко повече да получите парите си обратно, особено ако има спор по сумата, дължима на вас.

Ако наемодателят ви използва застрахователна схема, той или тя, трябва да ви върне обратно част или целия депозит възможно най-скоро след края на договора за наем.  Можете също да изискате от наемодателя вашия депозит писменно. 

Вашият наемодател може да реши да ви върне обратно целия депозит или може да задържи част от парите, за покриване на щети или дължим наем.

Ако не сте съгласни с решението на вашия наемодател да запази част от вашия депозит можете да пишете до администратора на схемата, обяснявайки причините за несъгласие с решението на наемодателя. Администраторът на схемата ще разпореди наемодателят ви да плати спорната сума в определена банкова сметка.  Ако вие и наемодателя не постигнете споразумение по оспорваната сума, администратора ще ви насочи към услуга за разрешаване на спора.  Вие не трябва да се ангажирате с тази услуга, но е във ваш интерес да направите това.  Ако сте притеснен за този процес, може да получите съвети от Дирекция Жилищни Права(Housing Rights Service).

Получаване на депозита обратно (заложна схема)

В края на наемния период, вие или наемодателя, пишете до администратора на схемата  обяснение как трябва да бъде разпределен депозита.

Когато наемодателят подава молба

Ако администраторът получи заявлението на наемателя, компанията ще ви пише да ви обясни как наемодателят смята да разпредели депозита.  Ако сте съгласни, парите ще бъдат изплатени в рамките на 5 работни дни от администратора, след получаване на писмено потвърждение, че сте съгласни с решението на наемодателя. 

Ако не сте съгласни с решението на наемодателя и вие и наемодателя не сте в състояние да постигнете съгласие, компанията ще ви насочи към съдия, който ще проучи доказателствата и се произнесе по това колко пари трябва да бъдат разделени.

Когато наемателят подава молба

Можете да пишете до администратора в края на наемния период, с искане за връщането на депозита ви. Въпреки това, компанията няма да обработи вашето предложение, ако тя вече е получила такова от наемодателя. При получаване на вашата молба те ще изчакат 30 работни дни, за да видят дали наемодателят също ще подаде молба.  Ако наемодателят не се свърже с тях в рамките на този период от време, те ще започнат да обработват вашата молба.

Компанията ще пише до наемодателя, да обясни вашето предложение, как парите трябва да бъдат разделени.  Ако наемодателят не е съгласен ще трябва да се отнесете към услугата за разрешаване на спора(Dispute Resolution Service). Наемодателят има 30 работни дни да отговори на администратора на схемата.  Ако той не отговори, целия депозит ще бъде върнат на вас в рамките на 5 работни дни от този период, смятан от края на 30тия работен ден.

Спорове

Ако вие и вашия наемодател не можете да се споразумеете каква част от депозита трябва да бъде възстановен, администратора на схемата ще ви насочи да използвате услугата за разрешаване на спора(Dispute Resolution Service).

Вие не сте длъжни да използвате тази услуга, но може да бъде трудно да получите парите си обратно, ако не го направите. 

Вашият наемодателят трябва да използва тази услуга, ако има спор.  При спор можете също да получите съвет от независима агенция като Дирекция Жилищни Права(Housing Rights Service). 

Съдия, назначен от администратора на схемата ще разгледа всички доказателства и ще реши как депозита трябва да се раздели между вас и наемодателя.   В рамките на 5 работни дни от вземането на решение, съдията ще пише до вас и вашия наемодател:

 • изложените факти по случая.
 • причините за решението си.
 • сумите, които са разпределят между наемодателя и наемателя.

Можете да възразите на решението, но само ако съдията е направил грешка във връзка с фактите по делото или как закона трябва да се приложи. Можете също така да опитате да получите парите си обратно чрез иск в граждански съд(Small Claims Court), ако не сте съгласни с съдията, но вие трябва да получите съвет преди да решите да направите това.