phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Doplňujúce práva nájomníkov

CORONAVIRUS UPDATE

Ak sa váš nájomný pomer začal 1. apríla 2007 alebo neskôr, budete mať niekoľko základných práv navyše, dokonca aj vtedy, keč nemáte nájomnú zmluvu.

Právo na vyjadrenie sa k nájomnému pomeru

Vyhlásenie zjednodušuje vynútenie určitých povinností nájomcu týkajúcich sa opráv, ujasňuje vaše práva a zodpovednosti v rámci podmienok nájomného pomeru.

Právo na niektoré opravy

Váš nájomca je obvykle zodpovedný za udržiavanie štruktúry a vonkajších priestorov ubytovania v dobrom stave a bez nedostatkov.

Nájomca musí tiež udržiavať zariadenia rozvodu vody, plynu a elektriny v dobrom stave. Ak sa zariadenie poškodí alebo opotrebuje, nájomca ho musí vymeniť.

Toto závisí od dôvodu nároku na náhradu a dohôd v nájomnej zmluve.

Ak vaša nájomná zmluva uvádza že prenajímateľ by mal vykonať opravy, požiadajte prenajímateľa aby tieto opravy vykonal. Dobrým nápadom je podať žiadosť o opravy prenajímateľovi písomne. Ak váš prenajímateľ opravy nevykoná, môžete prenajímateľa prinútiť vykonať tieto opravy ak stav budovy škodí vášmu zdraviu. Ak budova nespĺňa základné normy pre bývanie môžete tiež dostať pomoc od miestneho úradu.

Pracovníci miestneho úradu pre hygienické prostredie môžu v súkromne prenajatom ubytovaní preskúmať normy pre bývanie a opravy.

Právo na termín nájomného pomeru v trvaní 6 mesiacov

Ak nájomná zmluva neexistuje alebo je nájomné obdobie v zmluve dohodnuté, ste oprávnení na všeobecné obdobie nájomného pomeru v trvaní 6 mesiacov.