phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ویروس کورنا و مسکن

بحران ویروس کورنا میتواند باعث ایجاد مشکالت مسکن شده و حل مشکالت جاری را سخت تر کند .اطالعات زیر به طور کلی آگاهی های الزم در خصوص تغییراتی که در رابطه با حق و حقوق و گزینه های موجود به دلیل همه گیری کورنا پیش آمده را در اختیار شما قرار مید

 

جهت مشکالت مسکن درخواست کمک کنید

ق مسکن یک موسسه خیریه میباشد که جهت کمک به افراد بی مسکن ویا بد مسکن اطالعات مجانیارائه میدهد . در صورتی که شما مشکل مسکن دارید ما میتوانیم توضیحات الزمه در رابطه با حقوق شما و گزینه های موجود را به شما ارائه دهیم .ما همچنین در بعضی موارد میتوانیم برای شما به صورت رایگان وساطت و پا در میانی کنیم .این خدمات به صورت مجانی میباشد و یک فرد مستقل میتواند جهت حل اختالف و ایجاد توافق بین شما و صاحب خانه تالش بنماید

جهت صحبت با یک مشاور با شماره ۰۲۸۹۰۲۴۵۶۴۰ تماس و گزینه ۴ را انتخاب کنید .اگرشما با مکالمه به زبان انگلیسی راحت نیستید ونیاز به مترجم دارید این خدمات به صورت رایگان در اختیار شما میباشد .فقط به ما بگویید چه زبانی مورد نیازشماست .

زبانی مورد نیازشماست .

این صفحه شامل اطالعات در مورد زیر میباشد :
 بی خانمانی و پیدا کردن جایی برای اسکان
 امور تخلیه و مشکالت در رابطه با مسکن کنونی شما
 مشکالت مربوط به پرداخت قسط وام مسکن و اجاره بها
 انواع مشکالت دیگر در رابطه با بحران ویروس کورنا 

امن بودن

شستن دستها به صورت کامل و مرتب باید انجام شود

پزشکان دنیا توصیه های ایمنی را به زبان های مختلف ارائه میدهد. .جهت آخرین اطالعات ایمنی به سایت های پابلیک هلت اجنسی و ان ایچ اس مراجعه کنید .

بی خانمانی و پیدا کردنمحلی برای زندگی

من بی خانمانم و جایی برای زندگی ندارم

سریعا به ان ای هاسینگ اکسکیوتیو( Executive Housing NI (با شماره ۰۳۴۸۸۹۲۰۹۰۸ تماس بگیرید .ان ای
هاسینگ اکسکیوتیوقانونا باید به افراد بی خانمان کمک کند و مکان مناسبی برای اسکان شما پیدا کند .
اگران ای هاسینگ اکسکیوتیو Executive Housing NI نتواند به شما کمک کند با یک مشاور صحبت کنید
.وقتی تماس میگیرید به مابگویید به چه زبانی صحبت میکنید و ما با یک مترجم به شما تلفن میزنیم .

آیا من در این حالت بحرانی میتوانم اسکان موقت داشته باشم 

ان ای هاسینگ اکسکیوتیو Executive Housing NI شاید در صورتی که شما جایی برای زندگی نداشته باشید مسول تهیه اسکان موقت برای شما باشد .

ان ای هاسینگ اکسکیوتیو برای کسانی که در شرایط دشوار میخوابند و یا در مهمانخانه ها ساکن هستند و باید از اجتماع جدا شوند اولویت قائل است .شما اگر فعالدر محلی زندگی میکنید که مناسب نیست شاید مجبور باشید همانجا بمانید تا این بحران تحت کنترل قرار بگیرد .

اگر از شما خواسته شده در محلی بمانید که برای سالمتی و ایمنی شما پر مخاطره است درخواست مشاور کنید

آیا من میتوانم در این زمان محدودیت به منزل جدیدی نقل مکان کنم 

شما باید در محل کنونی خود تا اعالم پایان تعطیلی از طرف دولت بمانید .دولت بریتانیا به مردم توصیه کرده است تا حتی االمکان از نقل مکان در حال حاضر اجتناب کرده و آنرا به تعویق بیندازند . اگر شما مستاجر میباشید صاحب خانه نمیتواند شما را بدون حکم دادگاه مجبور به تخیله کند .

از مشاور کمک بگیرید اگر شما دراین تعطیلی مجبور به نقل مکان هستید .

برای نقل مکان من نیاز به ضامن دارم ولی ضامنی پیدا نمیکنم

صاحبان خانه مجاز هستند که برای اجاره درخواست ضامن کنند اگر این درخواست برای همگان باشد و تبعیضی قائل نشوند .داشتن ضامن از صاحب خانه درمقابل ریسک هایی مانندضرر و زیان به خانه و عدم پرداخت اجاره بها حمایت میکند .اگر شما ضامن ندارید با صاحب خانه وارد مذاکره شوید .شما میتوانید از سواقب اجاره قبلی استفاده کنید و یا پیش پرداخت بیشتری بدهید و یا بیمه درامد تهیه کنید تا صاحب خانه مواجه با ریسک کمتری باشد . تا پایان این تعطیلی شما نباید نقل مکان کنید .جهت تخلیه صاحبان خانه باید به دادگاه مراجعه کنند و در حال حاضر محاکم به مورد های تخلیه رسیدگی نمیکنند .
 

تخلیه و مشکالت دیگر در منزل کنونی شما

صاحب خانه من از من خواسته که منزل استیجاری خود را تخلیه کنم 

جهت تخلیه صاحب خانه شما باید به دادگاه مراجعه کند .اجبار به تخلیه از طرف هرکسی به جز توسط ماموران دادگاه مخالف قانون میباشد .

گر از شما درخواست شده که تخلیه کنید با مشاور صحبت کنید .

تخلیه

قانون جدید بدین معنا است که صاحب ملک های خصوصی در صورتی که قصد تخلیه شما را داشته باشند میبایستی       حد اقل ۱۲ هفته زود تر به شما اطلأع دهند .

ولی‌ اگر صاحب ملک قبل از تاریخ ۵ می ۲۰۲۰درخواست تخلیه داده است مهلت تخلیه شاید کمتر باشد .

وقتی‌ مهلت داده شده به شمابه پایان برسد  و شما کماکان در آن ملک باشید صاحب ملک نمی‌تواند شما را تخلیه کند .

جهت تخلیه صاحب ملک  شما باید به دادگاه مراجعه کند و در حال حاضر محاکم به پرونده  های  تخلیه رسیدگی نمیکنند .

در صورتی‌ که از شما خواسته شده تخلیه کنید و یا اگر صاحب ملک شما را مجبور به تخلیه می‌کند با مشاور صحبت کنید

من یک پناهجو هستم و محل اقامت من برای جدا سازی خودم مناسب نمیباشد

اگر محلی برای سکونت دارید ولی نمیتوانید خود را از دیگران جدا کنید مشاوره بگیرید

من چگونه میتوانم در منزل اجاریم در این بحران اقدام به تعمیرات کنم 

تا پایان حالت اضطراری ان ای هاسینگ اکسکیوتیو و انجمنهای مساکن فقط در حالت اضطراری به موضوع تعمیرات میپردازند .حالت های زیر جزو مورد استثنایی تلقی میشوند :

نشتی گاز و بخار گاز 

اتصالت برقی که با آب تماس دارند

سیم کشی های رو کار و یا لخت 

واریزی فاضالب در خانه 

درب های خارج خانه برای امنیت

تانک ها سیلندر ها و لوله های ترکیده

قطعی برق و یا چراغها 

خرابی سیستم های گرمایشی در شرایط جدی بدی آب و هوا و درصورت نداشتن چاره دیگر

خرابی روشنایی اشتراکی

دولت هیچگونه خط مشیی به صاحبخانه های خصوصی در خصوص تعمیرات نداده است ، ولی خیلی بدیهی به نظر میرسد که آنها فقط به موارد اورژانس رسیدگی کنند 

اگر منزل شما نیاز به تعمیرات دارد و صاحب خانه تعلل میکند با مشاور تماس بگیرید

آیا من میتوانم به دلیل این بحران رابطه استیجاری خود را پایان دهم 

اگر شما یک مستاجر خصوصی هستید و قرارداد اجاره برای مدت معلوم دارید مکلف به انجام تعهدات خود تا پایان قرارداد میباشید. چنانچه شما تصمیم به تخلیه داشته باشید صاحب خانه قانونا مجاز است کلیه پرداخت ها تا پایان قراردادرا مطالبه کند یا اینکه شخص دیگری تعهدات اجاره را قبول کند اگر چنین شرایطی را دارید با صاحب ملک خود صحبت کنید که به یک توافقی برسید.

اگر شما مجبور به تخلیه منزل استیجاری خود شده اید و هنوز اجاره پرداخت میکنید با مشاور صحبت کنید

مشکالت پرداخت اجاره و یا قسط وام بانکی

من به دلیل ویروس کورنا بیکار شدهام و توانایی پرداخت اجاره را ندارم 

اگر شما در فوریه ۲۰۲۰ کار کردهاید و مالیات بر درامد خود را پرداخت کردهاید کارفرمای شما طبق طرح دولت میتواند ۸۰% حقوق معمول ماهیانه شما را پرداخت کند .با کارفرماو یا اتحادیه خود در این باره صحبت کنید . طبق این طرح پرداخت تا ماه آوریل ۲۰۲۰ انجام نخواهد شد .در این حین شما میتوانید تقاضا برای دریافت کمک های دولتی کنید. طرح های مشابهی برای خویش فرما ها وجود دارد ولی پرداخت آن تا ماه ژوئن ۲۰۲۰انجام نخواهد شد . .در این حین شما میتوانید تقاضا برای دریافت کمک های دولتی کنید.

من متقاضی چه کمک هایی میتوانم باشم 

کمک های دولتی متفاوتی هست که شما میتوانید تقاضا کنید .اینها عبارتند از:

اعتبارات همگانی که میتواند برای مخارج روزانه و هزینه مسکن مورد استفاده قرار گیرد

 تخفیف در نرخ بهره که میتواند درسود اعتبارات دریافتی به شما کمک کند 

پرداخت بابت مرخصی های قانونی که میتواند به شما در صورت بیماری و یا قرنطینه فردی کمک کند 

اگر شما مشغول به کار بوده اید و سهم بیمه ملی پرداخت کردهاید عواید و کمک های دیگری برای شما موجود میباشد. اگر مطمئن نیستید که چه کمک هایی شامل شما میشود به سایت .تلفن بزنید مراجعه کنید و یا اگر نمیدانید چه مزایایی

شامل شما میشود و برای چگونگی تقاضا و درخواست مزایا با یک بنگاه مشاوره محلی تماس بگیرید بگیرید

چه مزایایی برای پرداخت اجاره میتواند به من کمک کند

اگر شما از مزایای مسکن استفاده میکنید ان ای هاسینگ اکسکیوتیو( Executive Housing NI(را ازشرایط تغییر یافته خود مطلع کنید .مزایای پرداخت برای مسکن شما ممکن است بیشتر شود . اگردر حال حاضر شما کمک دولتی دریافت نمیکنید برای اعتبارات همگانی تقاضا کنید که به پرداخت هزینه اجاره شما کمک کند .برای حداقل مدت ۵هفته هیچ کمکی به شما نخواهد رسید ولی میتوانید در این مدت انتظار برای دریافت کمک فوقالعاده اقدام کنید . هنگامی که شما مزایای مسکن یا اعتبار همگانی دریافت میکنید شما میتوانید تقاضای دریافت مزایای احتیاطی مسکن نموده که اگر کمک های دولتی جوابگوی پرداخت اجاره به صاحب خانه نباشد این کمکی برای پرداخت اجاره شما باشد .

اگر شما برای پرداخت اجاره خود مشکل دارید با مشاور صحبت کنید . 

کمک بیشترجهت  پرداخت اجاره

کمک های‌ دولتی مانند اعتبارات کلی‌ و جامع  معمولا تمام اجاره شما را پوشش نمیدهد .اکثر مستاجر های خصوصی میبایستی مبلغ  اضافه تری  علاوه بر کمک های دولتی پرداخت نمایند .

برای پرداخت این مبلغ اضافه “یک دیسکرشنری هاسینگ پیمنت” Discretionary Housing Payment (DHP)میتواند به شما کمک کند .

دربعضی موارد دی ایچ پی‌  (DHP)هر گونه اجاره بهائی که از طرف اعتبارات  جامع دولت تحت پوشش نباشد  را تا ۱۳ هفته تامین می‌کند .در مواردی دیگر دی ایچ پی‌  (DHP)مبلغ معینی از آنچه شما باید به صورت اضافه به صاحب  ملک  بپردازید را تامین می‌کند.

چه مزایایی برای پرداخت قسط وام بانکی منزل میتواند به من کمک کند 

اگر شما در ۹ماه گذشته از برخی مزایا بهرهمند میشدید ممکن است شما واجد شرایط کمک هایی در رابطه با پرداخت سود وام مسکن خود باشید ولی مزایای جدیدی برای مردم جهت پرداخت قسط بانکی موجود نمیباشد . شما میتوانید از قرض دهنده خود درخواست یک تعطیلی برای پرداخت قسط وام مسکن بنمایید.این بدین معنا است که شما مجبور به پرداخت قسط خود برای مدت چند ماهی نخواهید بود .شما کماکان بهره وام خود را در این مدت پرداخت خواهید کرد ولی اعتبار شما به دلیل عدم پرداخت اصل قسط خدشه دار نخواهد شد. جهت جایگزینی این قسط های پرداخت نشده قرض دهنده شما یا مدت باز پرداخت وام را به نسبت ماه های پرداخت نشده تمدید خواهد کرد و یا مبلغ قسط های ماهانه را بیشتر خواهد کرد.

اگر با پرداخت قسط وام مسکن خود مشکل دارید با مشاور تماس بگیرید

چه کمک های دیگری من میتونم از دولت بگیرم

شما ممکن است هنگامی که منتظر دریافت مزایای دولتی میباشید بتوانید از کمک های اضافه تری استفاده کنید . شما ممکن است کمک دریافت کنید اگر :

عالئم بیماری کورنا را دارید یا به شما گفته شده است که خود را قرنطینه کنید

وضعیت اضطراری دارید و کم درامد هستید

در حال حاضر از اعتبار همگانی استفاده میکنید و یا درخواست آن را کردهاید

شما میتوانید برای دریافت این مزایا بصورت آنالین درخواست کنید ولی این فرم به انگلیسی میباشد .شما همچنین میتوانید با شماره ۰۸۰۰۵۸۷۲۷۵۰ تماس حاصل کنید .اگر برای درخواست کمک میخواهید با مشاور تماس بگیرید .

افراد زیادی متقاضی این مزایا و وام ها هستند و ممکن است چند بر مجبور به تماس باشید تا موفق شوید با شخصی صحبت کنید .به تالش خود ادامه دهید تا موفق شوید .

کمک های دیگر برای مواجهه با بحران ویروس کورنا 

اگردر حال حاضر مواجه با وضعیت بسیار حاد در زندگی خود هستید یکیاز بنگاه های خیریه شاید بتواند به شما کمک کند .با یکی از مشاوران در هاسینگ رایتس جهت کمک و یا ارجاع به سازمان های دیگرکه میتوانند کمک کنند تماس بگیرید .

کمک غذایی وکاال های ضروری

شما اگر در وضعیت بسیار بدی قرار دارید بانک غذای محلی شما میتواند به شما کمک کند .جهت اطالع از و یافتن بانک غذای محلی خود به Fare Share و تروسلل تراست مراجعه کنید .شما میبایستی به کلیسای محلی خود و یا گروه های خیریه که در محله شما میباشند در تماس باشید تا اگر برنامه هایی جهت کمک به شهروندان در نظر گرفته شده باشد مطلع شوید .

غذا مدرسه رایگان

برای کمک به اداره زندگی ممکن است شما بتوانید مبلغ اضافه تری جهت غذای رایگان برای فرزندان واجد شرایط خود باشید 

کمک برای پناهجویان

پناهندگان و پناهجوین و افرادی که درخواست پناهندگی آنان رد شده است میتوانند به برایسون اینترکالچرال جهت اطالع از حقوق خود و دریافت کمک مشاوره بگیرند .

کمک برای جرائم تبعیضی وتنفری

اگر شما با رفتار تبعیض آمیز مواجه شده اید پلیس ایرلند شمالی و ویکتیم ساپورت ان ای میتوانند به شما کمک کنند .اگر شما در خانه خود مورد تهاجم یا تهدید قرار گرفته اید و احساس امنیت نمیکنید از مشاوره استفاده کنید .