phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Nájomné zmluvy

CORONAVIRUS UPDATE

Nájomná zmluva je právnou dohodou a pred podpísaním by ste si ju mali dôkladne prečítať.

Ak máte problémy s podpísaním nájomnej zmluvy, požiadajte o poradenstvo a majte na zreteli, že verbálna dohoda nemá takú právnu váhu ako nájomná zmluva. Nájomnú zmluvu nepodpisujte, kým nie ste spokojní s podmienkami.

Čo je to nájomná zmluva?

Nájomná zmluva je právnou dohodou a pred podpísaním by ste si ju mali dôkladne prečítať. Zmluva by mala uvádzať podrobnosti vašich práv a povinností, vrátane:

  • nájomného - aké vysoké nájomné musíte zaplatiť a kedy
  • dĺžka avíza v predstihu - čas, ktorý vám dá nájomca, kým vás vysťahuje
  • dĺžka nájomného pomeru - určuje, či je nájomný pomer "na dobu určitú", t.j. skončí sa v určitý deň, alebo "periodický", t.j. bude sa obnovovať každý týždeň alebo mesiac
  • zodpovednosť za opravy - vaše, ako aj nájomcove
  • záloha - čo pokrýva a aké sú podmienky jej vrátenia
  • prístup nájomcu do bytu - obyčajne s dovolením nájomníka a za účelom vykonania opráv

Ak máte problémy s podpísaním nájomnej zmluvy, požiadajte o poradenstvo a majte na zreteli, že verbálna dohoda nemá takú právnu váhu ako nájomná zmluva. Nájomnú zmluvu nepodpisujte, kým nie ste spokojní s podmienkami.

Poskytuje mi nájomná zmluva zvláštne práva?

Nájomná zmluva vám môže poskytovať  zvláštne práva, ako právo na predčasné ukončenie nájomného pomeru, právo prenajať prenajaté, ubytovať podnájomníka, držať si domáce zviera atč., ale za žiadnych okolností vám nemôže odoprieť vaše základné práva.

Nájomnú zmluvu si veľmi pozorne prečítajte a vyhľadajte pomoc poradcu, ak plne nerozumiete svojim právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim.

Nemám nájomnú zmluvu

Ak nemáte nájomnú zmluvu, ešte máte základné práva nájomníka a máte nárok na vyjadrenie sa k nájomnému pomeru, ak sa váš nájomný pomer začal pred 1. aprílom 2007.

Nájomca bude obyčajne schopný ukončiť nájomný pomer s avízom 4 týždne vopred. 

Čo, keč uplynie môj nájomný pomer?

Ak váš nájomný pomer uplynie, nájomca vám musí dať podpísať novú nájomnú zmluvu na čalšie pevné obdobie.

Ak vám nájomca nedá čalšiu zmluvu a nevyzve vás, aby ste sa odsťahovali, nájomný vzťah automaticky pokračuje na rovnakom základe, ako predtým. Budete v situácii, ktorá je známa pod názvom "periodický nájomný pomer" s jeho dĺžkou určujúcou dĺžkou platenia nájomného (t.j. týždenne alebo mesačne).Týmto budete mať menej práv, ako pri pevnom období nájomného pomeru.

Mám doplňujúcu nájomnú zmluvu

Ak podpíšete zmluvu spolu s inou osobou alebo skupinou ľudí, pravdepodobne budete spolunájomníkom. Toto znamená, že máte presne také práva a povinnosti, ako iní.

Napríklad ak jeden z vás nezaplatí svoju časť nájmu, musia ju zaplatiť ostatní. 

Môžem podať sťažnosť týkajúcu sa nájomnej zmluvy?

Môžete podať sťažnosť,ak nie sú podmienky nájomnej zmluvy správne. Príklady podmienok zmluvy, ktoré môžu byť nesprávne a/alebo protiprávne sú:

  • klauzula zakazujúca vám prenajať prenajaté ubytovanie
  • klauzula umožňujúca nájomcovi porušiť zmluvu, ak vám nie sú poskytnuté rovnaké práva
  • klauzula, ktorá vás donúti zaplatiť všetky právne náklady nájomcu
  • klauzula, ktorá uvádza, že nájomca vás môže vysťahovať v menej ako 28-dňovej lehote od oznámenia

Ak si myslíte, že nájomná zmluva je nesprávna, kontaktujte poradenskú agentúru.