phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Państwa podstawowe prawa

Przysługujące Panu/Pani prawa mogą się różnić zależnie od rodzaju najmu oraz umowy jaką Pan/Pani ma z właścicielem wynajmowanego lokalu. Jakkolwiek, istnieje kilka głównych obszarów, do których zgodnie z prawem jest Pan/Pani upoważniony/a. Twoja umowa o najem może poszerzać twoje podstawowe prawa mieszkaniowe, ale nie morze ich ograniczyć.

Jeśli uważa Pan/Pani, że właściciel wynajmowanego lokalu odmawia przestrzegania pewnych praw, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z agencją doradztwa.

Prawo do książeczki wynajmu

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania książeczki wynajmu. Właściciel wynajmowanego przez Pana/Panią lokalu nie powinien pobierać opłaty za książeczkę. Książeczka wynajmu powinna zawierać następujące dane:  

 • nazwisko i adres właściciela lokalu,
 • okres najmu,
 • wysokość czynszu i termin jego płatności, 
 • czy musi Pan/Pani płacić podatki.

Właściciel Pana/Pani lokalu dopuszcza się przestępstwa jeśli nie przekaże Panu/Pani książeczki najmu. W takim przypadku prosimy skontaktować się z właściwą Panu/Pani radą. 

Prawo do wolności od prześladowań i nielegalnej eksmisji

Prześladowanie obejmuje wszelkie działania mające na celu uniemożliwić Panu/Pani korzystanie z praw wynikających z najmu. Za prześladowanie należy uznać sytuacje, gdy właściciel:  

 • uniemożliwia korzystanie z energii elektrycznej, 
 • wchodzi na Pana/Pani teren bez zgody (chyba że w uzasadnionych nagłych wypadkach),  
 • stosuje wobec Pana/Pani przemoc, 

stosuje nielegalną eksmisję - usiłuje zmusić do opuszczenia wynajmowanego lokalu wbrew procedurze prawnej. Zarówno prześladowanie jak nielegalna eksmisja stanowią przestępstwa kryminalne. Osoby dopuszczające się prześladowań lub nielegalnych eksmisji mogą podlegać karze więzienia lub grzywnie.

Prawo do 28 dniowego okresu wypowiedzenia

Z wyjątkiem przypadków, gdy Pana/Pani umowa najmu jest określona czasowo lub ulega prawnemu wygaśnięciu, osoba wynajmująca , od której wynajmujesz lokal mieszkaniowy, ma obowiązek zawiadomienia Pana/Pani w terminie 4 tygodni o dacie wypowiedzenia najmu. Zawiadomienie o wypowiedzeniu najmu musi mieć formę pisemną.

Po upływie 4 tygodniowego okresu wypowiedzenia właściciel lokalu musi udać się do sądu, gdzie otrzymuje nakaz eksmisji.

Housing Executive ma prawny obowiązek udzielenia Panu/Pani porady w sprawach zamieszkania oraz informacji o zapobieganiu występowania bezdomności dla każdej osoby potrzebującej w Irlandii Północnej.

Prawo do właściwego przestrzegania przepisów prawa

Właściciel wynajmowanego przez Pana/Panią lokalu musi przestrzegać prawidłowych procedur prawnych dokonując eksmisji. Właściciel jest zobowiązany do:

 • dostarczeniu Panu/Pani 28 dniowego wymówienia mieszkania w formie pisemnej,
 • uzyskania sądowego nakazu eksmisji,
 • zgłoszenia się do biura ds. wykonywania orzeczeń, aby wyegzekwowało nakaz eksmisji.

Właściciel nie może wymienić zamków lub usunąć Pana/Pani z nieruchomości bez uprzedniego 28 dniowego wypowiedzenia mieszkania oraz uzyskania nakazu sądowego. Jeśli właściciel usiłuje zmusić Pana/Panią do opuszczenia lokalu bez nakazu sądowego, prosimy natychmiast skontaktować się z Wydziałem Zdrowia Środowiska (tylko w języku angielskim) lub lokalną agencją doradztwa.

Należy uświadomić sobie, że nie może Pan/Pani spodziewać się takiej samej ochrony jeśli jest Pan/Pani licencjobiorcą. Na przykład, właściciel wynajmowanego przez Pana/Panią lokalu nie musi wysyłać 4 tygodniowego wymówienia ani starać się o sądowy nakaz zanim będzie miał prawo do przeprowadzenia eksmisji. Właściciel może dać Panu/Pani „rozsądną ilość czasu do opuszczenia lokalu". Może to jednak oznaczać zaledwie kilka godzin.  Jest to powszechnie określane jako czas „na spakowanie się".

Może Pan/Pani być licencjobiorcą jeśli:  

 • mieszka Pan/Pani w tej samej nieruchomości co właściciel,
 • wynajmuje Pan/Pani lokal razem z przyjaciółmi lub rodziną,
 • jest Pan zakwaterowany/Pani zakwaterowana w schronisku,
 • jest Pan zakwaterowany/Pani zakwaterowana w domu akademickim,
 • jest Pan lokatorem/Pani lokatorką,
 • Pana/Pani kwaterunek jest związany z wykonywaną pracą.

Jeśli nie ma Pan/Pani pewności co do swoich praw prosimy skontaktować się z Urzędem Praw Mieszkaniowych lub innymi agencjami doradztwa. Doradca może wytłumaczyć jakie posiada Pan/Pani możliwości wyboru oraz może zmobilizować właściciela wynajmowanego przez Pana/Panią lokalu do przestrzegania swoich zobowiązań.