phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Depozyt wpłacony 1 kwietnia 2013 i po

Jeśli dokonałeś/dokonałaś wpłaty kaucji za dzierżawę prywatną w dniu lub po dniu 01 kwietnia 2013 roku, to agentowi lub właścicielowi lokalu, który wynajmujesz, przysługuje obowiązek zabezpieczenia kaucji zgodnie z zatwierdzonym schematem. Kaucje, pobrane przed tym dniem nie powinny być zabezpieczone zgodnie z jednym z tych schematów.

Wymagania

Właściciel lokalu, który wynajmujesz, powinien zabezpieczyć Twoją kaucję zgodnie z jednym z trzech schematów, zatwierdzonych dla ochrony kaucji z tytułu dzierżawy w Irlandii Północnej. 

3 różne firmy zostały wyznaczone do zaoferowania usługi w zakresie depozytów najmu w Irlandii Północnej.  Są to:

Twój właściciel lokalu lub agent zarządzający wynajmem, musi zabezpieczyć depozyt w terminie do 14 dni od daty otrzymania go od Ciebie. Istnieje również wykaz informacji, które właściciel lokalu jest zobowiązany do złożenia u administratora programu.

W ciągu 28 dni od otrzymania wpłaty właściciel lokalu musi udostępnić Ci następujące informacje

 • kwotę kaucji oraz pełny adres danej nieruchomości
 • pełne imię oraz datę urodzenia właściciela lokalu
 • dane kontaktowe właściciela lokalu, w tym adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego i poprawny adres mailowy
 • adres korespondencyjny do właściciela, który musi być w Irlandii Północnej, jeżeli różni się od adresu powyżej
 • nazwę, adres i dane kontaktowe każdego agenta działającego w imieniu właściciela
 • potwierdzenie Twoich danych kontaktowych w tym danych kontaktowych osoby, która działa w Twoim imieniu
 • szczegóły tego programu, w którym właściciel umieści depozyt w tym informacje o tym, jak rozwiązać spory
 • szczegóły dotyczące depozytu, który zostanie zwrócony oraz okoliczności, w których właściciel może zatrzymać część lub całość depozytu
 • co się stanie, jeśli nie będzie możliwe skontaktowanie się z Tobą w momencie zakończenia okresu najmu
 • kopię ulotki informacyjnej opublikowanej przez administratora programu depozytów najmu

Właściciel lokalu musi zaświadczyć, że podane informacje są poprawne oraz, ze dał Ci okazję do podpisania dokumentu, aby pokazać, że jesteś zadowolony z podanych informacji.

Właściciel lokalu nie zabezpieczył depozytu

Skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, jeśli nie otrzymałeś powyższych informacji w terminie do 28 dni od dnia przekazania depozytu. Nie udzielenie tych informacji lub dostarczenie tylko niektórych, ale nie wszystkich wymaganych informacji jest przestępstwem. Twój właściciel lokalu może zostać ukarany sumą w wysokości 3-krotnej kwoty depozytu lub sprawa może skończyć się w sądzie.

Kiedy depozyt może być użyty?

Właściciele mogą przyjąć depozyty, jako rodzaj ubezpieczenia od wszelkich szkód majątkowych spowodowanych w trakcie najmu. Pieniądze z depozytu mogą być wykorzystane do pokrycia wszelkich niezapłaconych czynszów lub jakichkolwiek wyrządzonych szkód w przekazanym mieniu lub umeblowaniu.

Dokonując potrąceń z depozytu właściciel lokalu musi mieć uzasadnienie i nie może dokonywać potrąceń na rodzaj uszkodzeń, które mogą być spowodowane normalnym użytkowaniem przedmiotu lub " zużyciem eksploatacyjnym ". Właściciel lokalu nigdy nie powinien uzyskać korzyści w wyniku przejęcia depozytu lokatora, na przykład: właściciel nie może kupić za depozyt nowej kanapy czy sofy, jeśli sofa, z której korzystałeś miała pięć lat. W tym przypadku właściciel może wystawić rachunek za połowę ceny nowej kanapy.

Właściciel nie powinien brać pieniędzy z depozytu na pokrycie ewentualnych napraw lub konserwacji wynikających ze swoich zobowiązań objętych prawem. Sprawdź swoją umowę najmu, aby zobaczyć, co mówi ona na temat zobowiązań dotyczących napraw.

Nie możesz wykorzystać depozytu na pokrycie swojego ostatniego miesięcznego czynszu.

Twoje obowiązki

Jest w Twoim najlepszym interesie, aby dbać prawidłowo o nieruchomości w trakcie wynajmu. Istnieje kilka kroków, które można podjąć, aby zmniejszyć ryzyko utraty depozytu na koniec okresu najmu.

 • Upewnij się, że właściciel ma szczegółowy spis inwentarzu na początku okresu najmu. Sprawdź dokładnie w całym lokalu i zanotuj wszelkie szkody, niezależnie od tego jak małe się wydają. Wykaz nie będzie miał większego znaczenia jeśli te stan nie został zanotowany.
 • Zgłoś wszelkie naprawy natychmiastowo i jeśli to możliwe, w formie pisemnej. To pozwoli właścicielowi w każdej chwili wiedzieć o szkodach w nieruchomości i będzie to oznaczać, ze właściciel jest świadomy o wszelkich nierozstrzygniętych kwestiach.
 • Spłacaj swój czynsz na bieżąco. Jeśli masz zamiar się spóźnić z wypłatą, musisz poinformować właściciela. Zachowaj potwierdzenia wszystkich dokonanych wpłat, w tym wszelkich płatności, jeśli część Twojego czynszu płacona jest z dodatku mieszkaniowego.
 • Zawsze należy powiadomić pisemnie, jeśli chcesz zakończyć umowę najmu. Właściciel może przyjąć ustne zawiadomienie, ale zgodnie z prawem, w Twoim obowiązku jest spłata czynszu aż do ukończenia umowy najmu. Musisz złożyć powiadomienie, w terminie co najmniej 28 dni, aby zakończyć umowę najmu.
 • Przejdź do check out inspection. Właściciel wykona inspekcję nieruchomości wg spisu inwentaryzacji na koniec okresu najmu. Potrącenia z depozytu często są wykonane na podstawie informacji z tej inspekcji, więc jest w Twoim interesie, aby uczestniczyć w inspekcji.
 • Zapytaj w trakcie inspekcji, co się stanie z Twoim depozytem. Zanotuj, co odpowiedział Ci właściciel.
 • Upewnij się, że właściciel ma Twój adres korespondencyjny. Jeśli administrator programu ochrony depozytów nie jest w stanie Cię odnaleźć pod koniec Twojej umowy najmu, nie otrzymasz zwrotu swoich pieniędzy.

Odzyskanie swojego depozytu (program ochrony depozytów)

Co się dzieje z depozytem na koniec okresu najmu zależy od rodzaju programu, z którego skorzystał właściciel do ochrony depozytu. Informacje, które otrzymałeś na początku najmu powinny wyjaśnić proces odzyskania Twojego depozytu.

W nowych programach jest możliwe, ze będziesz musiał czekać nieco dłużej, aby otrzymać zwrot pieniędzy, zwłaszcza, jeśli istnieje spór o należności wobec Ciebie.

Jeżeli właściciel użyl programu chroniącego depozyt powinien on/ona oddać Ci część lub całość depozytu jak najszybciej po zakończeniu najmu. Możesz także napisać do właściciela z prośbą o zwrot depozytu.

Właściciel może zdecydować zwrócić Ci wszystkie pieniądze lub może zachować część pieniędzy na pokrycie szkód lub zaległości czynszowych.

Jeśli nie zgadzasz się z właścicielem w sprawie decyzji o potrąceniu pieniędzy z depozytu, możesz napisać do administratora programu, wyjaśniając swoje powody, ze nie zgadzasz się z decyzją właściciela.

Administrator programu zarządzi, aby właściciel wpłacił żądana sporną kwotę na wskazany rachunek bankowy. Jeśli Ty i właściciel nie możecie dojść do porozumienia w sprawie spornej kwoty, administrator programu skieruje Cię do serwisu rozstrzygania sporów. Nie jest wymagane abyś angażował się w ten proces, ale jest w Twoim najlepszym interesie, aby to zrobić. Jeśli masz wątpliwości, jeśli chodzi o ten proces, możesz uzyskać porady od Housing Rights Service.

Odzyskanie swojego depozytu (program pozbawiony ubezpieczenia)

Pod koniec okresu najmu Ty lub właściciel lokalu może napisać do administratora programu w celu wyjaśnienia, jak sprawa depozyt powinna być rozpatrzona.

Sprawy dotyczące właściciela lokalu

Jeśli administrator otrzyma wniosek od właściciela lokalu, dana firma napisze do Ciebie wyjaśniając, jak właściciel lokalu chciałby rozpatrzyć kwestię depozytu. Jeśli zgadzasz się, pieniądze zostaną wypłacone w terminie 5 dni roboczych od otrzymania Twojego pisemnego potwierdzenia przez administratora, że zgadzasz się z decyzją właściciela lokalu.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją właściciela lokalu, a on nie jest w stanie wynegocjować rozwiązania, program skieruje Cię do arbitra, który zbada dowody i wyda decyzję, w jaki sposób pieniądze powinny być podzielone.

Sprawy dotyczące lokatora

Możesz napisać do administratora na koniec okresu najmu z żądaniem zwrotu depozytu. Jednakże firma nie rozpatrzy Twojego wniosku, jeśli otrzyma taki list od właściciela. Firma będzie czekać 30 dni roboczych od Twojego zgłoszenia, aby zobaczyć, czy właściciel lokalu także skontaktuje się z nimi w sprawie depozytu. Jeśli właściciel lokalu nie skontaktuje się z nimi w wyznaczonym czasie, rozpocznie się rozpatrywanie Twojego wniosku.

Firma napisze do właściciela lokalu, wyjaśniając, jakie jest Twoje zdanie w sprawie podziału depozytu. Jeśli właściciel lokalu się nie zgadza, zostaniesz skierowany do usługi rozstrzygania sporów. Właściciel lokalu ma 30 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi do administratora programu. Jeśli nie udzieli odpowiedzi, cały depozyt zostanie Ci zwrócony w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia okresu 30 dni roboczych.

Spory

Jeśli Ty i właściciel lokalu nie możecie się zgodzić, jaka suma z depozytu powinna być zwrócona, administrator programu poprosi Cię do skorzystania z jego Usług Rozstrzygania Sporów.

Nie musisz skorzystać z tej usługi, ale może być dla Ciebie trudnym odzyskanie Twoich pieniędzy, jeśli tego nie zrobisz. Właściciel lokalu musi skorzystać z tej usługi w przypadku pojawienia się sporu. Jeśli pojawią się spory, możliwe ze będzie dla Ciebie pomocnym zapytanie o poradę u niezależnego agenta takiego jak Housing Rights Service.

Arbiter wyznaczony przez administratora programu, sprawdzi wszystkie dowody i zdecyduje, jak powinien zostać podzielony depozyt między Tobą a właścicielem. W ciągu 5 dni roboczych od podjęcia decyzji arbiter napisze do Ciebie i właściciel określając

 • okoliczności sprawy
 • powodu decyzji oraz
 • sumy, które będą zwrócone właścicielowi i lokatorowi

Możesz zapytać a ponowne rozpatrzenie decyzji, ale tylko w przypadku, gdy arbiter popełnił błąd dotyczący okoliczności sprawy lub tego jak powinno być rozpatrywane prawo. Możesz również starać się odzyskać swoje pieniądze poprzez Small Claims Court  jeśli nie zgadzasz się z arbitrem, ale powinieneś zasięgnąć porady przed taka decyzją.