phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Slovak

These pages have been translated into Polish, Portuguese, Lithuanian, Slovak, Russian, French, Mandarin and Cantonese. They provide a brief description of housing issues that affect foreign nationals living in Northern Ireland.  You can also read this content in English

Vybrať iný jazyk (choose another language)

Ak si prenajímate ubytovanie od súkromného nájomcu, toto sa všeobecne nazýva "súkromné prenajímanie" a stanete sa "nájomcom" alebo "osoba s právom vstupu na pozemok".

Ak ste sa prisťahovali do Severného Írska kvôli práci, pripojili ste sa k rastúcemu obyvateľstvu migračných pracovníkov žijúcich a pracujúcich v Severnom Írsku. Táto časť objasňuje vaše práva a nárok na bývanie, ktoré sa môžu meniť v závislosti na vašej kategórií ako migračného pracovníka a krajiny vášho pôvodu.

V Severnom Írsku mate štyri hlavné možnosti ubytovania.

Jedným zo všeobecných typov súkromne prenajímanie ubytovania pre vysťahovalcov za prácou sú domy s viacerými spolubývajúcimi (HMO). Ak žijete v spoločne obývanom dome (House in Multiple Occupation, HMO), existujú pre váš domov určité osobitné pravidlá.

 

Viazané ubytovanie je ubytovanie, ktoré je poskytnuté ako súčasť práce nájomníka a je podmienené pracovníkovým pokračujúcim pracovným pomerom so zamestnávateľom.

Ak si prenajímate byt, musíte zaplatiť nájomcovi nájomné. Ak nájomné nezaplatíte, môžete byť vysťahovaní. Vo väčšine prípadov musíte dať nájomcovi zálohu pred tým, ako sa začne nájomný pomer a niekedy zaplatiť nájomné v predstihu.

Bytová správa má zapovinnosť poskytovať poradenstvo o bezdomovstve a jeho prevencií pre kohokoľvek v Severnom Írsku kto oň požiada. Bytová správa vám musí pomôcť, ak si myslí, že ste bezdomovec, alebo ak sa máte stať bezdomovcom v nasledujúcich 28 dňoch.

Máte právo užívať si svoj domov v bezpečí a pohode. Ak sa cítite obťažovaný, vyhľadajte pomoc a radu o tom ako si chrániť svoje práva.

Zastrašovanie je trestným činom. Ak ste boli vo vašom dome zastrašovaný, alebo napadnutý, je možné že vám pomôže bytový orgán.

Čo sa považuje za zastrašovanie?

Bytové družstvo nepovažuje všetky vyhrážky za vydieranie. Vydieranie musí byť vážne a musí byť:

Ak ste nájomník, môžete byť vysťahovaný len vtedy, keď vám nájomca doručí avízo na vysťahovanie minimálne 28 dní vopred a doloží to príkazom súdu. Ak vás nájomca vysťahoval bez dodržania správneho postupu, môže to byť ilegálne.

V susedstve sa môžu vyskytnúť problémy od štekania psov až po vážne proti-spoločenské správanie, ako je vandalizmus. Vo všeobecnosti, každé správanie, ktoré prináša problémy a narušenie života jednotlivých rodín alebo širších komunít sa môže považovať za neakceptovateľné správanie a v niektorých prípadoch za proti-spoločenskú aktivitu.

Ak ste sa stali svedkom alebo ak ste zažili zločin z nenávisti mali by ste to nahlásiť na polícii v Severnom Írsku. Môžete tak urobiť online alebo zavolaním na 101. V prípade pohotovosti volajte 999.

Subscribe to RSS - Slovak Subscribe to Slovak