phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Depozit uhradený po 1. apríli 2013

CORONAVIRUS UPDATE

Ak ste záručný depozit, pre súkromný podnájom, uhradili na alebo po 1. apríli 2013, agent alebo prenajímateľ má zo zákona povinnosť chrániť tento depozit v schválenej schéme. Depozity obdržané pred týmto dátumom nemusia byť chránené v jednej z týchto schém.

Podmienky

Váš prenajímateľ musí chrániť váš depozit v jednej z 3 spoločností ktoré sú určené na poskytovanie schémy nájomných depozitov v Severnom Írsku. Ponúkať služby týkajúce sa depozitov za prenájom v Severnom Írsku boli určené 4 rôzne spoločnosti. Sú to

Váš prenajímateľ, alebo agent spravujúci prenájom, musia zaregistrovať depozit do 14 dní od jeho obdržania od vás. Uvedený je tiež zoznam informácií ktoré je prenajímateľ povinný poskytnúť správcovi schémy.

Do 28 dní od obdržania vášho depozitu vám musí váš prenajímateľ poskytnúť nasledovné informácie

 • depozitnú sumu a úplnú adresu nehnuteľnosti ktorej sa týka
 • celé meno vášho prenajímateľa a dátum jeho narodenia
 • kontaktné údaje vášho prenajímateľa, vrátane vašej adresy, telefónneho čísla, čísla mobilu a platnej kontaktnej emailovej adresy
 • korešpondenčnú adresu vášho prenajímateľa, ktorá musí byť v Severnom Írsku, ak sa líši od vyššie uvedenej adresy
 • meno, adresu a kontaktné údaje akéhokoľvek agenta zastupujúceho vášho prenajímateľa
 • potvrdenie vašich kontaktných údajov vrátane kontaktných údajov akejkoľvek príslušnej osoby konajúcej vo vašom mene
 • podrobnosti o schéme, do ktorej prenajímateľ vložil depozit, vrátane informácií ako vyriešiť spor
 • podrobnosti o tom ako bude depozit vrátený a okolnosti podľa ktorých si prenajímateľ môže ponechať časť alebo celý depozit
 • čo sa stane ak vás nebude možné kontaktovať na konci prenájmu a
 • kópiu informačného letáku vydaného správcom schémy pre depozity za prenájom.

Váš prenajímateľ musí potvrdiť že informácie ktoré vám poskytol sú správne a poskytnúť vám príležitosť podpísať tento dokument aby sa potvrdilo že ste spokojný s poskytnutými informáciami.

Prenajímateľ nezaregistroval depozit

Ak ste nedostali hore uvedené informácie do 28 dní od zaplatenia vášho depozitu skontaktujte sa s vaším miestnym úradom. Neposkytnúť tieto informácie, alebo poskytnúť iba niektoré, ale nie všetky, požadované informácie je považované za priestupok.

Váš prenajímateľ môže čeliť stanovenej pokute vo výške trojnásobku sumy vášho depozitu, alebo môže skončiť na súde.

Kedy môže byť depozit použitý?

Prenajímatelia berú depozit ako typ poistky proti akejkoľvek finančnej strate, ktorej by mohli čeliť kvôli prenájmu. Peniaze z depozitu môžu byť použité na pokrytie akéhokoľvek nezaplateného nájomného, alebo akejkoľvek škody na nehnuteľnosti, alebo jej vybavení.

Pri zrážkach z depozitu, prenajímateľ musí byť spravodlivý a nesmie vykonať zrážky pre poškodenie, ktoré mohlo byť spôsobené z dôvodu častého užívania predmetu alebo “opotrebovania”. Prenajímateľ by nikdy nemal byť bohatším v dôsledku použitia depozitu za prenájom, napríklad, prenajímateľ nesmie použiť váš depozit na nákup novej pohovky ak pohovka ktorú ste poškodili bola päť rokov stará. V tomto prípade, by vám prenajímateľ môže účtovať polovicu nákladov za novú pohovku.

Váš prenajímateľ by nemal brať peniaze z vášho depozitu na pokrytie akýchkoľvek nákladov na opravy alebo údržbu vyplývajúce z jeho zákonnej povinnosti.

Váš depozit nemôžete použiť na pokrytie nájomného za posledný mesiac.

Vaše povinnosti

Je vo vašom najlepšom záujme riadne sa starať o nehnuteľnosť ktorú si prenajímate. Na zníženie rizika straty vášho depozitu na konci prenájmu existuje niekoľko krokov ktoré môžete podniknúť.

 • Zaistite aby prenajímateľ vykonal detailný inventár na začiatku prenájmu. Podrobne si nehnuteľnosť prezrite a zapíšte si akékoľvek poškodenie alebo chátranie, bez ohľadu na to aké sa zdá malé. Inventár je k ničomu ak nie je odsúhlasený oboma, vami aj prenajímateľom, takže sa uistite, že akékoľvek poznámky ktoré urobíte sú zaznamenané.
 • Ak je to možné okamžite písomne nahláste akékoľvek opravy. Toto pomôže vášmu prenajímateľovi udržať si prehľad o akýchkoľvek neopravených častiach nehnuteľnosti a znamená to, že váš prenajímateľ si je vedomí akýchkoľvek nevyriešených problémov.
 • Váš účet pre nájomné musí byť aktuálny. Ak budete meškať s platbou musíte o tom oznámiť vášho prenajímateľa. Uschovajte si všetky účtenky, z akýchkoľvek platieb, vrátane akýchkoľvek doplnkových platieb, ak je časť vášho nájomného platená cez príspevky na bývanie.
 • Ak chcete ukončiť svoj prenájom vždy podajte výpoveď písomne. Váš prenajímateľ môže prijať ústnu výpoveď, ale zo zákona, vaša povinnosť platiť nájomné neskončí dokiaľ neskončí váš prenájom. Pre ukončenie vášho prenájmu musíte podať výpoveď minimálne 28 dní vopred.
 • Zúčastnite sa výstupnej kontroly. Váš prenajímateľ skontroluje nehnuteľnosť podľa inventára ktorý bol vykonaný na začiatku prenájmu. Zrážky z vášho depozitu budú zvyčajne založené na informáciách vyplývajúcich z tejto kontroly, takže je vo vašom záujme zúčastniť sa jej.
 • Pri kontrole prediskutujte to, čo sa stane s depozitom. Poznamenajte si čo povie prenajímateľ.
 • Uistite sa že prenajímateľ má na vás kontaktnú adresu. Ak vás na konci vášho prenájmu správca schémy pre depozit nemôže kontaktovať nebude vám možné vrátiť vám vaše peniaze.

Získať späť váš depozit (poistná schéma)

Čo sa stane s vaším depozitom na konci prenájmu záleží na type schémy v ktorej ho váš prenajímateľ zaregistroval. Informácie ktoré ste dostali na začiatku prenájmu by mali vysvetliť proces vrátenia depozitu.

Podľa nových schém budete musieť na vrátenie peňazí počkať trocha dlhšie, hlavne ak sa o sumu, vám dlžnú, vedie spor.

Ak váš prenajímateľ použil poistnú schému, on alebo ona by vám mali vrátiť celý alebo časť vášho depozitu čo najskôr po skončení prenájmu. Pre vrátenie depozitu tiež môžete vášmu prenajímateľovi napísať.

Váš prenajímateľ sa môže rozhodnúť vyplatiť vám späť všetky peniaze, alebo si časť peňazí ponechať na pokrytie škôd alebo nedoplatkov nájomného.

Ak nesúhlasíte s rozhodnutím vášho prenajímateľa ponechať si časť vášho depozitu, môžete sa písomne obrátiť na správcu schémy s vysvetlením prečo nesúhlasíte s rozhodnutím vášho prenajímateľa.

Správca schémy nariadi vášmu prenajímateľovi vyplatiť akúkoľvek spornú sumu na určený bankový účet. Ak sa vy a prenajímateľ nemôžete dohodnúť na tejto spornej sume, správca schémy vás odkáže na správu pre riešenie sporov. S touto správou sa nemusíte kontaktovať, ale je vo vašom najlepšom záujme tak vykonať. Ak sa tohto procesu obávate poraďte sa s úradom bytovej správy.

Získať späť váš depozit (zverenecká schéma)

Na konci vášho prenájmu môžete vy alebo prenajímateľ napísať správcovi schémy návrh čo by sa malo vykonať s depozitom.

Žiadosť prenajímateľa

Ak správca dostane žiadosť od prenajímateľa, spoločnosť vám písomne oznámi ako sa prenajímateľ rozhodol, čo by sa malo stať s depozitom. Ak súhlasíte, peniaze budú vyplatené do 5 pracovných dní odo dňa keď správca dostane písomné potvrdenie toho, že súhlasíte s rozhodnutím prenajímateľa.

Ak s rozhodnutím prenajímateľa nesúhlasíte a vy a prenajímateľ nie ste schopný dohodnúť sa na riešení, schéma vás odporučí sudcovi, ktorý preskúma dôkazy a vydá rozhodnutie o tom ako by mali byť peniaze rozdelené.

Žiadosť nájomníka

Na konci prenájmu môžete napísať správcovi so žiadosťou o vrátenie vášho depozitu. Avšak, spoločnosť nevybaví vašu žiadosť ak dostane žiadosť od prenajímateľa. Pri obdržaní vašej žiadosti správca počká 30 pracovných dní, aby videl, či ho tiež ohľadne depozitu nebude kontaktovať aj prenajímateľ. Ak ho prenajímateľ nekontaktuje počas tohto obdobia, začne vybavovať vašu žiadosť.

Spoločnosť písomne upovedomí prenajímateľa o tom, ako cítite, že by mal byť depozit rozdelený. Ak s tým prenajímateľ nebude súhlasiť budete referovaný správe pre riešenie sporov. Prenajímateľ má 30 pracovných dní na to aby kontaktoval správcu schémy. Ak sa nebude kontaktovať, bude vám vrátený celý depozit do 5 pracovných dní na konci tohto 30 dňového obdobia.

Spory

Ak sa vy a váš prenajímateľ nemôžete dohodnúť na tom, koľko z depozitu by malo byť vrátené, správca schémy vás požiada využiť jeho správu na riešenie sporov.

Túto službu nemusíte využiť, ale ak ju nevyužijeme môže byť ťažké získať späť vaše peniaze. Ak existuje spor, váš prenajímateľ musí túto službu použiť. Ak spor existuje, mohlo by pomôcť dostať radu od nezávislej agentúry ako je Úrad bytovej správy.

Sudca menovaný správcom schémy preskúma dôkazy a rozhodne ako by mal byť depozit rozdelený medzi vás a prenajímateľa. Do 5 pracovných dní od rozhodnutia vám a vášmu prenajímateľovi písomne sudca oznámi

 • fakty prípadu
 • dôvody pre rozhodnutie a
 • sumy ktoré majú byť vyplatené prenajímateľovi a nájomníkovi

Môžete požiadať o revíziu rozhodnutia, ale iba ak sudca urobil chybu týkajúcu sa faktov prípadu, alebo toho, ako by mal byť zákon využitý. Môžete tiež vyskúšať dostať späť svoje peniaze cez súd na drobné pohľadávky, ak nesúhlasíte zo sudcom, ale predtým ako sa tak rozhodnete by ste mali by ste sa poradiť.