phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Vaše základné práva

CORONAVIRUS UPDATE

Vaše práva sa môžu meniť v závislosti od typu nájomného pomeru, ktorý máte, a zmluvy, ktorú máte s nájomcom. Avšak existuje niekoľko hlavných oblastí, kde vám zákon poskytuje práva. Vaša nájomná zmluva môže rozšíriť vaše základné práva na ubytovanie, ale nemôže vaše práva na ubytovanie znížiť.

Ak si myslíte, že nájomca vám odmieta uznať niektoré z týchto práv, okamžite kontaktujte poradenskú agentúru.

Právo na nájomnú knihu

Máte právo na nájomnú knihu. Nájomca by vám ju nemal spoplatniť. Nájomná kniha uvádza:

  • nájomcovo meno a adresu
  • dĺžku nájomného pomeru
  • výšku nájomného a dátum, kedy ho máte zaplatiť
  • či máte platiť iné poplatky

Nájomca spácha kriminálny prečin, ak vám nedá nájomnú knihu. Ak sa tak stane, kontaktujte miestny úrad. 

Právo brániť sa obťažovaniu a ilegálnemu vysťahovaniu

Obťažovanie sú všetky akcie určené zabrániť vám používať všetky práva vyplývajúce z nájomného pomeru. Obťažovanie môže byť, ak nájomca:

  • zastaví dodávku elektriny
  • vstúpi do bytu bez vášho dovolenia (mimo núdzového stavu)
  • vykonáva násilie voči vám

Ilegálne vysťahovanie môže byť v prípade pokusu vysťahovať vás, keč nebol dodržaný správny právny postup. Obťažovanie a ilegálne vysťahovanie sú kriminálnymi prečinmi. Ak je niekto vinný z obťažovania alebo ilegálneho vysťahovania môže byť uväznený alebo mu môže byť uložená pokuta.

Právo na minimálne 28 dňovú výpoveď 

S výnimkou prípadu keď je váš prenájom na dobu určitú a právne zanikne, prenajímateľ vám musí dať minimálne 28 dňovú výpoveď. Dĺžka výpovede ktorú je vám prenajímateľ povinný dať záleží na tom ako dlho ste v nehnuteľnosti žili. Ak ste v nehnuteľnosti žili viac ako 5 rokov výpovedná lehota musí byť minimálne 8 týždňov. Ak ste v nehnuteľnosti žili 10 rokov a viac výpovedná lehota musí byť minimálne 12 týždňov. Výpoveď musí byť písomná.

Keď výpoveď uplynie, nájomca musí ísť na súd, aby získal príkaz na vaše vysťahovanie. Bytový orgán má povinnosť vyplývajúcu zo zákona poskytovať radu a informácie, pre zabránenie bezdomovectva, komukoľvek v Severnom Írsku kto o ne požiada. 

Právo na riadny súdny proces

Nájomca musí dodržiavať správny právny postup predtým, ako vás vysťahuje. Nájomca musí:

  • dať vám písomnú výpoveď minimálne 28 dní vopred
  • získať súdny príkaz
  • získať príkaz na nútené vysťahovanie od právneho úradu

Nájomca nesmie vymeniť zámky alebo zobrať vaše veci bez minimálne 28 dňového avíza vopred a získania príkazu súdu. Ak sa nájomca pokúsi vyhodiť vás bez príkazu súdu, mali by ste okamžite kontaktovať úrad pre zdravie a životné prostredie alebo miestnu poradenskú agentúru.

Je dôležité vedieť, že nemáte rovnakú ochranu ako osoba oprávnená vstupovať na pozemok. Napríklad vám nájomca nie je povinný dať 4 týždňové avízo vopred alebo získať príkaz súdu, aby vás vysťahoval. Môže vám dať "rozumnú lehotu na opustenie ubytovania"; avšak toto môže byť krátke až niekoľko hodín. Toto je vo všeobecnosti známe ako čas na "zbalenie sa".

Osoba s právom vstupu na pozemok môžete byť, ak:

Ak si nie ste istí svojimi právami, vyhľadajte poradenstvo u služby pre práva týkajúce sa bývania  alebo inej poradenskej agentúry. Poradca vám môže načrtnúť možnosti a môže vám pomôcť donútiť nájomcu, aby si plnil svoje povinnosti.