phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ПОМОЩ С ПЛАЩАНИЯТА ПОД НАЕМ

Ако сте на ниски доходи, може да успеете да получите жилищни помощи, които да помогнат към разходите за жилище. От април 2008 г. правото на частни наематели на жилища да ползват помощ се изчислява на база местни жилищни надбавки.

Какво е местни жилища надбавка

Местни жилища надбавка(Local Housing Allowance) е жилищна помощна схема за наематели, които наемат от частни собственици. Схемата установява максимално допустимите суми, които може да получите като жилищна помощ, за различни области в Северна Ирландия. Тези стойности зависят от вида и размерите на имота във всяка област.

Местните жилищни надбавки се публикуват на Агенция Социални Жилища (Housing Executive) интернет страница. Преди да започнете наемателството, проверете максималният размер на обезщетението, което имате право да получите за разходите си по жилището. 

Когато решават колко помощ да ви отпуснатт, Агенция Социални Жилища (Housing Executive) взема предвид степента на местните жилищни обезщетения, както и размера на вашето домакинство, доходите и спестяванията.

Имам ли право на това обезщетение?

При работниците мигранти достъпа до жилищна помощ зависи от страната на произход и е ограничено за някои категорий. Има стриктни правила относно допустимостта за жилищна помощ. Много мигранти работници не се класират, поради различни причини и условия на техния имиграционен статут.

Въпреки това някои мигранти работници имат право да претендират за помощи за жилище. Граждани от ЕИП държави (включително гражданите A8 и A2), които са с обичайно местопребиваване и имат право да пребивават в общата зона за пътувания (CTA), са допустими. 

Тази област се регулира от сложни закони, регламенти и директиви, които определят правото на помощ. Агенция Социални Жилища (Housing Executive) има задължение да предоставя съвети на бездомните хора за предотвратяване на бездомността на всеки, който се интересува в Северна Ирландия.

Ако имате нужда от съвети за жилищна помощ, обърнете се към Законов център NI(Law Centre NI), Дирекция Жилищни Права (Housing Rights Service) или вашата местна агенция за съвети.